ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

24 เม.ย. 62 เวลา 1330 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เป็นประธานการประชุมหารือการทดสอบโครงการวิจัยการวิเคราะห์และออกแบบคลังวัตถุระเบิดแบบหลังคาดินถม (ECM) ณ ห้องภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

24 เม.ย. 62 เวลา 1330 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เป็นประธานการประชุมหารือการทดสอบโครงการวิจัยการวิเคราะห์และออกแบบคลังวัตถุระเบิดแบบหลังคาดินถม (ECM) ณ ห้องภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.