ถ.วิภาวดี-รังสิต สามเสนใน เขตพญาไท,
กรุงเทพมหานคร 10400

19-22 ก.พ.61 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานพิธีเปิดและปิด การสัมมนาหน่วยงานวิจัยเหล่าทัพประจำปีงบประมาณ 2561

19-22 ก.พ.61 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานพิธีเปิดและปิด การสัมมนาหน่วยงานวิจัยเหล่าทัพประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง "การบูรณาการการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาทางทหารภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงกลาโหม 2560-2579" ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

9 ก.พ. 61 เวลา 0600 – 0900 กำลังพล สวพ.ทบ. ทดสอบร่างกายประจำปี 61 ณ สนามกีฬากองทัพบก

9 ก.พ. 61 เวลา 0600 – 0900 กำลังพล สวพ.ทบ. ทดสอบร่างกายประจำปี 61 ณ สนามกีฬากองทัพบก

1 ก.พ. 61 เวลา 0909 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ จ.ส.อ.นที ชายชล เป็น ร.ต.นที ชายชล ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

1 ก.พ. 61 เวลา 0909 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ จ.ส.อ.นที ชายชล เป็น ร.ต.นที ชายชล ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

15 ก.พ.61 เวลา 1500 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. และคุณอรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ และกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าชมและเลือกผลิตภัณฑ์ ในงาน “อุ่นไอรัก” คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า สำนักงานพระราชวัง

15 ก.พ.61 เวลา 1500 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. และคุณอรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ และกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าชมและเลือกผลิตภัณฑ์ ในงาน “อุ่นไอรัก” คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า สำนักงานพระราชวัง

26-28 ธ.ค.60 เวลา 0830-1630 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบรูณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุม กวป.ทบ.

26-28 ธ.ค.60 เวลา 0830-1630   พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบรูณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุม กวป.ทบ. การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 75 โครงการ ณ อาคาร สวพ.ทบ ชั้น 4