ถ.วิภาวดี-รังสิต สามเสนใน เขตพญาไท,
กรุงเทพมหานคร 10400

กองมาตรฐานทางทหาร

วิสัยทัศน์ กมฐ.