13 พ.ค.59 เวลา 0829 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย พ.อ.กิตติ รัตนดิษฐ์ และนายทหารชั้นประทวน 2 นาย จ.ส.ต.ชวลิต ยินดี และส.อ.หญิงสุรีพร หยิบล้ำ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ

  3 พ.ค.59 เวลา 1030 พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล สวพ.ทบ. ประจำปี 2559 ณ ห้องภูมิปัญญา ชั้น 3 

  2 พ.ค. 59 สวพ.ทบ. จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จชต.ซึ่ง กห.โดย รมว.กห.เตรียมส่งมอบให้ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ไปใช้งาน จำนวน 3 รายการ 1 เครื่องรบกวนสัญญาณ 2 ระบบแบบสะพายหลัง รุ่น NPB 212 : ศร.&สวพ.ทบ. 2 คก.วิจัย 

  19 เม.ย.59 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดย นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการ สกอ./ผู้แทน. สกอ.ส่งมอบผลงานวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ทางทหาร ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 14 โครงการ แก่ ทบ. โดย พล.อ.วลิต โรจนภักดี รอง ผบ.ทบ./ ผู้แทน ทบ. เป็นผู้รับมอบ

  12 เม.ย. 59 เวลา 0900 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง 

  8 เม.ย.59 เวลา 0900 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.ธนดล สุรารักษ์ จก.กช. เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการ "โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการซ่อมชิ้นส่วนหลอดภาพ(Image Tube)ของกล้องตรวจการณ์กลางคืนบุคคล" 

  4 เม.ย.59 เวลา 0830 -1400 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้กำลังพล สวพ.ทบ." ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา1 ชั้น 4 สวพ.ทบ. 

  29 มี.ค.59 เวลา 1330 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย พ.ต.พิสิฐชัย นิลภมร และนายทหารชั้นประทวน 1 นาย ส.อ.หญิงพิศพร แถบทอง ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ 

  14 มี.ค. 59 เวลา 0900 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สวพ.ทบ. ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.อ. ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.  

  10 มี.ค.59 เวลา 1000 พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ร.ท.ไมตรี อินทนานนท์ และมอบรางวัลให้กับ ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2558 ณ ห้องราชภักดิ์ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

  9-10 มี.ค.59 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เป็นประธานการทดสอบและประเมินผลโครงการกล้องมองกลางคืน ณ กช. จ.ราชบุรี

 
ใบแสดงความจำนงการเข้าร่วมประกวด และบูรณาการนวัตกรรม ของกระทรวงกลาโหมประจำปี 2559 

รายละเอียดและแบบเสนอสิ่งประดิษฐ์ทางทหารสำหรับใช้ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ ทบ. ประจำปี 2559 (วันที่ 25-27 พ.ค. 59)

        ข้อกำหนดคณะกรรมการกลั่นกรองสิ่งประดิษฐ์ของ ทบ.

        แนวทางการให้คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณา

        แบบเสนอสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมการประกวด 

ประกาศผลสอบพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559
 วท.กห. ขยายเวลาในกานนำเสนอคำขอโครงการ/กิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ ๖๐-๖๑ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจิยและหน่วยวิจิยดีเด่นประจำ ปี ๒๕๕๘

         1.หลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจิยและหน่วยวิจิยดีเด่นประจำ ปี ๒๕๕๘
         2. ใบให้คะแนนผลงานวิจิยดีเด่น ( ด้านหลักการ ) 
         3. คำจำกัดความ

Additional information