ถ.วิภาวดี-รังสิต สามเสนใน เขตพญาไท,
กรุงเทพมหานคร 10400

โครงสร้างหน่วยขึ้นตรง สวพ.ทบ.