ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โครงสร้างหน่วยขึ้นตรง สวพ.ทบ.