ถ.วิภาวดี-รังสิต สามเสนใน เขตพญาไท,
กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.