ถ.วิภาวดี-รังสิต สามเสนใน เขตพญาไท,
กรุงเทพมหานคร 10400

แผนกธุรการ

แผนกธุรการ  มีหน้าที่

1 ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การสวัสดิการ  การพลาธิการ  และการขนส่ง

2 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่