ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนกธุรการ


แผนกธุรการ
 มีหน้าที่

1 ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การสวัสดิการ  การพลาธิการ  และการขนส่ง

2 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่