ถ.วิภาวดี-รังสิต สามเสนใน เขตพญาไท,
กรุงเทพมหานคร 10400

ภารกิจ สวพ.ทบ.

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทั้งในด้านหลักการและด้านยุทโธปกรณ์ ตามที่กองทัพบกกำหนด ตลอดจนดำเนินการ กำหนดและรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ภายในกองทัพบก