ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ

วันที่ประกาศ

1

จ้างทำความสะอาดอาคาร สวพ.ทบ.  รายละเอียด

      624,000.00

19 ก.ย. 61

2 จ้างทำความสะอาดอาคาร สวพ.ทบ.  รายละเอียด       624,000.00 29 พ.ย. 61
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้จัดการประชุมสัมมนาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด       12,509.00  6 ธ.ค. 61

4

จัดจ้างเพื่อเช่าสถานที่เพื่อจัดประชุมสัมมนาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนารายละเอียด       20,000.00  7 ธ.ค. 61

5

จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อนำมาบริหารงานบริหารหน่วยปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด        62,163.00 13 ธ.ค. 61

6

จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดวันกองทัพไทย รายละเอียด         1,500.00 28 ธ.ค. 61