ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

พล.ต. ประสาน วิมลศิลปิน
พุทธศักราช ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓

พล.ต. วิชิต วิชิตสงคราม
พุทธศักราช ๒๕๒๓ – ๒๕๒๕

พล.ต. สพรั่ง นุตสถิตย์
พุทธศักราช ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙
พล.ต. นิยม ณ ป้อมเพชร
พุทธศักราช ๒๕๒๙ – ๒๕๓๒ 

พล.ต. อนันต์ อมรัชกุล
พุทธศักราช ๒๕๓๒ – ๒๕๓๕


 พล.ต. อำนาจ ชยสมานนท์
พุทธศักราช ๒๕๓๕ – ๒๕๓๘


 พล.ต. จำนงค์ กำจัด
พุทธศักราช ๒๕๓๘ – ๒๕๔๒

พล.ต. ปฐมชัย บุณยเกียรติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖

 พล.ต. ศุภชัย เวฬุกาญจนา
พุทธศักราช ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ 

พล.ต. เฉลิมเกียรติ โพธิ์ทองนาค
พุทธศักราช ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ 

พล.ต. ธีระ ไกรพานนท์
พุทธศักราช ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓

พล.ต. มล.ระวีวัฒน์ เกษมสันต์พุทธศักราช ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗


พล.ต. ชูชาติ บัวขาว
พุทธศักราช ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘


พล.ต. อดิศรย์ โครพ
พุทธศักราช ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์
พุทธศักราช ๒๕๕๙ –๒๕๖๑

พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร
พุทธศักราช ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒


พล.ต.สมบุญ เกตุอินทร์
พุทธศักราช ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน