ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-278-1870
[email protected]

ประวัติ สวพ.ทบ.

                                       

ประวัติ 

          สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ( สวพ.ทบ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2515 ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 71/2515 ลง 29 กุมภาพันธ์ 2515 เรื่อง การจัดตั้ง สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพบก ซึ่งเป็นชื่อหน่วยเดิม แต่กองทัพบกยังไม่ได้อนุมัติอัตราการจัดหน่วยที่ถาวรให้ ต่อมางานด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพบกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปีพุทธศักราช 2522 กองทัพบกจึงได้แยกสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพบก ออกมาจากกรมยุทธการทหารบก จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยมี พลตรี ประสาท วิมลศิลปิน เป็นหัวหน้าสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพบก  ท่านแรก 

          ต่อมา ในปี พุทธศักราช 2523 กองทัพบกจึงได้อนุมัติให้ใช้อัตราเฉพาะกิจ ( เพื่อพลาง ) หมายเลข 0100 ( ส่วนบังคับบัญชา ) ตามคำสั่งกองทัพบก ลับ (เฉพาะ)ที่103/23 ลง 14กรกฎาคม 2523 เปลี่ยนนามหน่วยจากสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของ กองทัพบกเป็น สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกและได้รับอนุมัติให้ใช้อัตราการจัดเฉพาะกิจหมายเลข 1800 ตามคำสั่งกองทัพบก( เฉพาะ)ที่ 12/31 ลง 18 มกราคม 2531 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 ( ครั้งที่ 1 ) โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกองทัพบก ตามลำดับ โดยมีที่ตั้งหน่วยชั่วคราวอยู่ที่อาคารภายในหอประชุมกองทัพบก ถนนราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

         เมื่องานวิจัยและพัฒนาเริ่มเป็นที่สนใจ ของผู้บริหารและกำลังพลในหน่วยงานต่างๆของกองทัพบกมากขึ้น มีความต้องการในการวิจัยและมีความสนใจนำผลงานวิจัยต่างๆ ไปใช้ประโยชน์มากขึ้น บทบาทหน้าที่ของหน่วย และ
กระบวนการในการบริหารงานวิจัยของกองทัพบก จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
  กองทัพบกจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกขึ้นในปี 2549 เพื่อพิจารณาปัญหาและแนวทาง ในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา  ให้สามารถตอบสนองความต้องการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การออก พระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก พุทธศักราช 2552 มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 เมษายน 2552  ซึ่งมีคำสั่ง กองทัพบก ลับ (เฉพาะ) ที่ กห 29/52 ลง 21 เมษายน 2552 เปลี่ยนนามหน่วยจาก สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เป็น สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก และอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอัตรา  รองรับพระราชกฤษฎีกา ฉบับดังกล่าว ตามคำสั่ง กองทัพบก ลับ (เฉพาะ) ที่ กห 30/52 ลง 21 เมษายน 2552 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 (ครั้งที่ 1) โดยให้ยกเลิก อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข 1800 สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ที่ใช้อยู่เดิม และให้ใช้ อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข 1800 สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ท้ายคำสั่งแทน 

                                                                             

        และในปี2558 ได้ปรับย้ายที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่มาที่บริเวณกองการกีฬา สำนักงานสวัสดิการทหาร (กกฬ.สสก.ทหาร) เดิม ซึ่งอยู่ติดกับสโมสรกองทัพบก(วิภาวดี) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกองทัพบก ลับ (เฉพาะ)ที่ 29/58 ลง 26 สิงหาคม2558