ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-278-1837
[email protected]

30 พ.ค. 61 เวลา 1000 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะสวพ.ทบ.และผู้แทน พธ.ทบ. เยี่ยมชมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยอาหาร MRE ณ ห้องประชุม 2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มห

30 พ.ค. 61 เวลา 1000 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะสวพ.ทบ.และผู้แทน พธ.ทบ. เยี่ยมชมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยอาหาร MRE ณ ห้องประชุม 2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์