The Army Research and Development Office

ตาราง: โครงการวิจัย  พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์

 ค้นหา

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  ถัดไป  ท้ายสุด       ข้อมูล 1 ถึง 10 ของ 395
รหัสโครงการ
3560201172
ประเภทของโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์
สถานะของโครงการ
อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนา Small UAV ของหน่วยข่าวกองทหารทางทหาร
หน่วยเจ้าของโครงการ
ขกท.
งบประมาณ
13,276,120
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
1
ปีที่เริ่มโครงการ
พ.ศ.2556
ปีที่ยุติโครงการ
พ.ศ.2556
ระดับการประเมิน(วท.กห.)
SHOW GREEN
การขอขยายระยะเวลา
 
รายละเอียดอื่นๆ...ทีมงานวิจัย(14)...รายละเอียดงบประมาณ(0)...เอกสารที่เกี่ยวข้อง(0)...รางวัลที่ได้รับ(0)...การนำไปใช้ประโยชน์(0)...รายงานของ ฝสธ.(0)...รายงานความก้าวหน้าโดยนักวิจัย(0)...ภาพผลงานวิจัย(-1)
รหัสโครงการ
3550201184
ประเภทของโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์
สถานะของโครงการ
อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเปรียบเทียบอัตรการเจริญเติบโตของลูกม้าที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อแช่แข็ง
หน่วยเจ้าของโครงการ
กส.ทบ.
งบประมาณ
455,750
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
2
ปีที่เริ่มโครงการ
พ.ศ.2555
ปีที่ยุติโครงการ
พ.ศ.2556
ระดับการประเมิน(วท.กห.)
SHOW GREEN
การขอขยายระยะเวลา
 
รายละเอียดอื่นๆ...ทีมงานวิจัย(9)...รายละเอียดงบประมาณ(0)...เอกสารที่เกี่ยวข้อง(1)...รางวัลที่ได้รับ(0)...การนำไปใช้ประโยชน์(0)...รายงานของ ฝสธ.(0)...รายงานความก้าวหน้าโดยนักวิจัย(1)...ภาพผลงานวิจัย(-1)
รหัสโครงการ
3550201182
ประเภทของโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์
สถานะของโครงการ
อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนาฝึกสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
หน่วยเจ้าของโครงการ
กส.ทบ.
งบประมาณ
1,638,963
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
2
ปีที่เริ่มโครงการ
พ.ศ.2555
ปีที่ยุติโครงการ
พ.ศ.2556
ระดับการประเมิน(วท.กห.)
SHOW GREEN
การขอขยายระยะเวลา
 
รายละเอียดอื่นๆ...ทีมงานวิจัย(23)...รายละเอียดงบประมาณ(0)...เอกสารที่เกี่ยวข้อง(1)...รางวัลที่ได้รับ(0)...การนำไปใช้ประโยชน์(0)...รายงานของ ฝสธ.(0)...รายงานความก้าวหน้าโดยนักวิจัย(1)...ภาพผลงานวิจัย(-1)
รหัสโครงการ
0102550001
ประเภทของโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์
สถานะของโครงการ
อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนาพลุส่องสว่างพื้นดิน วศ.๕๕ เพื่อสนับสนุนหน่วยทหารใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยเจ้าของโครงการ
วศ.ทบ.
งบประมาณ
160,000
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
1
ปีที่เริ่มโครงการ
พ.ศ.2555
ปีที่ยุติโครงการ
พ.ศ.2556
ระดับการประเมิน(วท.กห.)
 
การขอขยายระยะเวลา
 
รายละเอียดอื่นๆ...ทีมงานวิจัย(7)...รายละเอียดงบประมาณ(0)...เอกสารที่เกี่ยวข้อง(3)...รางวัลที่ได้รับ(0)...การนำไปใช้ประโยชน์(0)...รายงานของ ฝสธ.(0)...รายงานความก้าวหน้าโดยนักวิจัย(0)...ภาพผลงานวิจัย(-1)
รหัสโครงการ
3550201171
ประเภทของโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์
สถานะของโครงการ
อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนาหาเวลามาตรฐานในการซ่อมสร้างยานยนต์ทางทหารของกองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
หน่วยเจ้าของโครงการ
รร.จปร.
งบประมาณ
354,640
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
1
ปีที่เริ่มโครงการ
พ.ศ.2555
ปีที่ยุติโครงการ
พ.ศ.2556
ระดับการประเมิน(วท.กห.)
SHOW GREEN
การขอขยายระยะเวลา
 
รายละเอียดอื่นๆ...ทีมงานวิจัย(11)...รายละเอียดงบประมาณ(0)...เอกสารที่เกี่ยวข้อง(18)...รางวัลที่ได้รับ(0)...การนำไปใช้ประโยชน์(0)...รายงานของ ฝสธ.(0)...รายงานความก้าวหน้าโดยนักวิจัย(0)...ภาพผลงานวิจัย(-1)
รหัสโครงการ
3550201173
ประเภทของโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์
สถานะของโครงการ
อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการตั้งท้องในแม่ม้าระหว่างน้ำเชื้อพ่อลาแบบสดและแบบแช่แข็งด้วยการผสมเทียม
หน่วยเจ้าของโครงการ
กส.ทบ.
งบประมาณ
1,419,547
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
2
ปีที่เริ่มโครงการ
พ.ศ.2555
ปีที่ยุติโครงการ
พ.ศ.2557
ระดับการประเมิน(วท.กห.)
 
การขอขยายระยะเวลา
 
รายละเอียดอื่นๆ...ทีมงานวิจัย(20)...รายละเอียดงบประมาณ(0)...เอกสารที่เกี่ยวข้อง(0)...รางวัลที่ได้รับ(0)...การนำไปใช้ประโยชน์(0)...รายงานของ ฝสธ.(0)...รายงานความก้าวหน้าโดยนักวิจัย(0)...ภาพผลงานวิจัย(-1)
รหัสโครงการ
3522200011
ประเภทของโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์
สถานะของโครงการ
ขอขยายระยะเวลา
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาต้นแบบติดตั้งระบบเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 81 มม.ของ ศอว.ศอพท.สป.บนรถสายพานลำเลียงพล 30 แบบ 85
หน่วยเจ้าของโครงการ
สพ.ทบ.
งบประมาณ
465,400
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
2
ปีที่เริ่มโครงการ
พ.ศ.2552
ปีที่ยุติโครงการ
พ.ศ.2553
ระดับการประเมิน(วท.กห.)
SHOW GREEN
การขอขยายระยะเวลา
(*อยู่ในขั้นการปิดโครงการวิจัย) ขยายถึง มี.ค. ๕๔ ขยายเพิ่มถึง ก.ย.๕๔ ขยายเพิ่มถึง มี.ค. ๕๕
รายละเอียดอื่นๆ...ทีมงานวิจัย(5)...รายละเอียดงบประมาณ(0)...เอกสารที่เกี่ยวข้อง(0)...รางวัลที่ได้รับ(0)...การนำไปใช้ประโยชน์(0)...รายงานของ ฝสธ.(0)...รายงานความก้าวหน้าโดยนักวิจัย(1)...ภาพผลงานวิจัย(-1)
รหัสโครงการ
3530300011
ประเภทของโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์
สถานะของโครงการ
ขอขยายระยะเวลา
ชื่อโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องหาระยะด้วยแสงเลเซอร์ของรถเกราะ V-150 ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด 90 มม.
หน่วยเจ้าของโครงการ
ศม.
งบประมาณ
1,658,325
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
1
ปีที่เริ่มโครงการ
พ.ศ.2553
ปีที่ยุติโครงการ
พ.ศ.2554
ระดับการประเมิน(วท.กห.)
SHOW GREEN
การขอขยายระยะเวลา
(*แก้ไขเอกสารรายงานและรายงานปิด) ขยายเวลาถึง ก.ย. 54 และขอขยายระยะเวลาเพิ่มถึง มี.ค. 55
รายละเอียดอื่นๆ...ทีมงานวิจัย(19)...รายละเอียดงบประมาณ(0)...เอกสารที่เกี่ยวข้อง(5)...รางวัลที่ได้รับ(0)...การนำไปใช้ประโยชน์(0)...รายงานของ ฝสธ.(1)...รายงานความก้าวหน้าโดยนักวิจัย(1)...ภาพผลงานวิจัย(-1)
รหัสโครงการ
3560201170
ประเภทของโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์
สถานะของโครงการ
รายงานปิดโครงการแล้ว
ชื่อโครงการ
การประเมินผลผลกระทบจากการจัดชุดสัตว์ต่างขนส่งด้วยเครื่องบรรทุกเทียมลากล้อเลื่อนในภูมิประเทศป่าภูเขา
หน่วยเจ้าของโครงการ
กส.ทบ.
งบประมาณ
400,000
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
2
ปีที่เริ่มโครงการ
พ.ศ.2555
ปีที่ยุติโครงการ
พ.ศ.2556
ระดับการประเมิน(วท.กห.)
SHOW GREEN
การขอขยายระยะเวลา
 
รายละเอียดอื่นๆ...ทีมงานวิจัย(14)...รายละเอียดงบประมาณ(0)...เอกสารที่เกี่ยวข้อง(0)...รางวัลที่ได้รับ(0)...การนำไปใช้ประโยชน์(0)...รายงานของ ฝสธ.(0)...รายงานความก้าวหน้าโดยนักวิจัย(0)...ภาพผลงานวิจัย(-1)
รหัสโครงการ
3500700011
ประเภทของโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านยุทโธปกรณ์
สถานะของโครงการ
รายงานปิดโครงการแล้ว
ชื่อโครงการ
โครงการกิจกรรมสร้างชุดอุปกรณ์สกัดกั้นยานพาหนะ LRRP 2 Safety Gate
หน่วยเจ้าของโครงการ
ร้อย ลว.ไกล2พล.ร.2รอ.
งบประมาณ
25,250
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
1
ปีที่เริ่มโครงการ
พ.ศ.2550
ปีที่ยุติโครงการ
พ.ศ.2550
ระดับการประเมิน(วท.กห.)
 
การขอขยายระยะเวลา
 
รายละเอียดอื่นๆ...ทีมงานวิจัย(5)...รายละเอียดงบประมาณ(0)...เอกสารที่เกี่ยวข้อง(0)...รางวัลที่ได้รับ(0)...การนำไปใช้ประโยชน์(0)...รายงานของ ฝสธ.(0)...รายงานความก้าวหน้าโดยนักวิจัย(0)...ภาพผลงานวิจัย(-1)
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-20  ถัดไป  ท้ายสุด       ข้อมูล 1 ถึง 10 ของ 395

 

 กองสารสนเทศการวิจัย สวพ.ทบ. โดย พ.อ.วินุชา มโหธร