ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-278-1870
[email protected]

กองสารสนเทศการวิจัย

 

 

 

วิสัยทัศน์ กสท.

 

 โครงสร้าง กสท.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กองสารสนเทศการวิจัย  มีหน้าที่

      1 ดำเนินการ รวบรวม จัดทำ ระบบฐานข้อมูล หลักการ ยุทโธปกรณ์ และประมวลผลข้อมูล ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     2 ดำเนินการ และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

     3.ดำเนินการ และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการวิจัยและพัฒนา จัดทำสถิติ รายงาน แจกจ่าย  และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร

      4. ให้บริการห้องสมุดเพื่อห้องสมุดเพื่อค้นคว้า เก็บรวบรวมผลงาน เอกสารการวิจัยและพัฒนา

     5. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

{/tabs}