ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-278-1870
[email protected]

กองมาตรฐานทางทหาร


วิสัยทัศน์ กมฐ.

โครงสร้าง กมฐ.

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

  กองมาตรฐานทางทหาร  มีหน้าที่

            1 พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เกี่ยวกับมาตรฐานทางทหารทั้งด้านหลักการ และยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก

2 อำนวยการ ประสานงาน และจัดให้มีการดำเนินงานด้านมาตรฐานทางทหารของกองทัพบก

3 ดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรในกองทัพบก ในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานสากลทั้งปวง

4 ร่วมมือประสานงานกับองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ

5 ดำเนินการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยทางทหาร

6 ดำเนินงานเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานผลงานวิจัยด้านหลักการและยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านหลักการ กองทัพบก (คกล.ทบ.) และคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน ยุทโธปกรณ์ กองทัพบก (กมย.ทบ.)

7 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

{/tabs}