ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-278-1870
[email protected]

กองการวิจัยและพัฒนา

 

 

โครงสร้าง กวพ.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กองการวิจัยและพัฒนา  มีหน้าที่

             1. ประสาน และทำการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายในกองทัพบก หน่วยงานภายนอกกองทัพบก องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่กองทัพบกกำหนด

 2. อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแลโครงการวิจัย และการดำเนินงาน ของหน่วยในการปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

 3. วิเคราะห์ และประเมินผลโครงการวิจัยของกองทัพบก ทั้งในด้านหลักการด้านยุทโธปกรณ์

 4. เสนอแนะ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

 5. รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกและสิ่งประดิษฐ์ที่หน่วยต่างๆ ได้ พัฒนาขึ้น ยกเว้นเครื่องช่วยฝึกที่ ทบ. กำหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของ ยศ.ทบ.

 

 6. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 {/tabs}