ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-278-1870
[email protected]

กองนโยบายและแผน

  

โครงสร้าง กนผ.

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กองนโยบายและแผน  มีหน้าที่

1  วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพบก 

2 ควบคุมและกำกับการโครงการวิจัย และพัฒนาการทางทหารของกองทัพบก

ประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารไปใช้  หรือนำไปสู่สายการผลิต

4 วางแผน และดำเนินการจัดการฝึกอบรม การพัฒนาความรู้และขีดความสามารถของกำลังพล

5 รายงานผลการดำเนินการวิจัยและพัฒนาการทางหารกองทัพบก

6 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่