ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-278-1870
[email protected]

แผนกธุรการ

แผนกธุรการ  มีหน้าที่

1 ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การสวัสดิการ  การพลาธิการ  และการขนส่ง

2 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่