ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

18 มี.ค. 64 เวลา 0900 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นผู้แทน สวพ.ทบ. รับมอบหน้ากากอนามัย จาก บริษัท แอล พี แอล โซลูชั่น จำกัด จำนวน 2,600 ชิ้น

18 มี.ค. 64 เวลา 0900 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นผู้แทน สวพ.ทบ. รับมอบหน้ากากอนามัย จาก บริษัท แอล พี แอล โซลูชั่น จำกัด จำนวน 2,600 ชิ้น ณ ห้องเทิดนักวิจัย อาคาร สวพ.ทบ.