ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

23 - 24 พ.ย. 63 สวพ.ทบ. เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการ "วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563"

23 - 24 พ.ย. 63 สวพ.ทบ. เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการ "วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563" โดยในวันที่ 24 พ.ย. 63 พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานของที่ระลึกให้แก่ หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมจัดงานฯ และทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการ ในการนี้ พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. ร่วมรับเสด็จฯ ณ รร.จปร. อ.เมือง จว.น.ย.