ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

3 ก.ย. 63 สวพ.ทบ. จัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี 2563

3 ก.ย. 63 สวพ.ทบ. จัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี 2563 โดย พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เรียนเชิญ พล.ท. อัครเดช บุญเทียม รอง เสธ.ทบ.(3) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มอบรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบก ประจำปี 63 พร้อมกับรับมอบผลงานวิจัยภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ(ทุน สป.อว.) จาก คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้แทน สป.อว. เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนกองทัพบกและพัฒนาต่อยอดสู่การใช้งานต่อไป และชมนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ ของ นขต.ทบ. สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ในห้วงเวลาเดียวกันได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการทางทหาร เพื่อไปสู่ s curve ที่ 11 (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้ ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.