ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

25-26 ส.ค. 63 สวพ.ทบ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกองทัพบก”

25-26 ส.ค. 63 สวพ.ทบ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกองทัพบก” โดยมี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.