ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

21-22 ก.ค. 63 สวพ.ทบ. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบก ประจำปี 2563 โดยมีนักประดิษฐ์และหน่วยประดิษฐ์ภายในกองทัพบก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

21-22 ก.ค. 63 สวพ.ทบ. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบก ประจำปี 2563 โดยมีนักประดิษฐ์และหน่วยประดิษฐ์ภายในกองทัพบก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยมี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร คัดเลือกผลงาน จำนวน 35 ผลงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.