ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

7- 8 พ.ค. 63 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (กวป.ทบ.) ครั้งที่ 2/63

7- 8 พ.ค. 63 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (กวป.ทบ.) ครั้งที่ 2/63 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.