ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

12 มี.ค. 63 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2561 รอบ 18 เดือน

12 มี.ค. 63 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ  เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2561 รอบ 18 เดือน โครงการการพัฒนาระบบปฏิบัติงานฐานข้อมูลการวิจัยชั้นสูง โดยมี รศ.มงคล  รักษาพัชรวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน