ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

20 ก.พ. 63 เวลา 1000 พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ

20 ก.พ. 63 เวลา 1000 พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2561 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำหุ่นยนต์ทรงลูกบอล ขนาดพกพาทางการทหารสำหรับการสำรวจเตือนภัยและสอดส่อง ณ ห้องประชุม 703 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์