ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

4 พ.ย. 62 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ

4 พ.ย. 62 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาระบบพัฒนาเเละเครื่องมือในการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากลมร้อนของทหารใหม่ในห้วงการฝึก ณ ห้องประชุมภาควิชาการคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 12 ตึก 45 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน