ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

5 ก.ย. 62 สวพ.ทบ. จัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี 2562

5 ก.ย. 62 สวพ.ทบ. จัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี 2562 โดย พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เรียนเชิญ พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธานฯ ณ บก.ทบ. มีลำดับพิธี ดังนี้
1. จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ห้อง 213 บก.ทบ.

2. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมได้กระทำพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกองทัพบก ประจำปี 61-62 และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบก ประจำปี 62 ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.

3. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. ชมนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่นกองทัพบก ประจำปี 61-62 และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบก ประจำปี 62 บริเวณหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. และชมนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ ของ นขต.ทบ. สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ณ ห้อง 221 บก.ทบ.

4. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “วิจัย นวัตกรรม และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเพื่อการขับเคลื่อนกองทัพ สู่อนาคต” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ ผู้แทน ยก.ทบ. ผู้แทน กบ.ทบ. ผู้แทน กห. ผู้แทนจาก สทป. ผู้แทน วช. และ ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ.