8 ก.ค. 62 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินโครงการการพัฒนาหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ภายในประเทศ

8 ก.ค. 62 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินโครงการการพัฒนาหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ภายในประเทศ ภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น 4 อาคารอุดมศึกษา 1 สป.อว.