ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

28 ก.พ.62 ครบรอบ 47 ปี วันสถาปนา สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

28 ก.พ.62 ครบรอบ 47 ปี วันสถาปนา สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ในการนี้ พล.อ.วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธานในพิธี ฯ ในงานได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพยุทโธปกรณ์ทางทหาร และ พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. ได้เยี่ยมผู้ป่วยราชการสนาม ณ รพ.รร.6