ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

12 ต.ค. 61 เวลา 1300-1600 การประชุมเตรียมการพิจารณาดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทบ.

12 ต.ค. 61 เวลา 1300-1600 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการพิจารณาดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทบ. ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4