ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

12 ต.ค. 61 เวลา 0930-1200 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและปิดโครงการวิจัยร่วม มจพ.

12 ต.ค. 61 เวลา 0930-1200 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและปิดโครงการวิจัยร่วม มจพ. ได้แก่ โครงการการปรับปรุงพัฒนาเครื่องกดหัวกระสุนพร้อมระบบตรวจติดตามสภาพการใช้งานอัตโนมัติ โดยมี ผศ.ดร.สุรังสี เดชเจริญ เป็นหัวหน้าโครงการ และมี พ.อ. สีหราช โรจนวิภาต หน.ผตก.รพ.สพ.ทบ. และ พ.ท. พิชัย พุ่มพิพัฒน์ หน.ผสน.รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ.  เป็นนักวิจัยร่วม และโครงการพัฒนาเครื่องตรวจสอบและคัดแยกปลอกกระสุนโดยอัตโนมัติ โดยมี ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ เป็นหัวหน้าโครงการ และมี พ.อ. สีหราช โรจนวิภาต หน.ผตก.รพ.สพ.ทบ. และ พ.ท. จิรภัทร เชื้อปาน น.ผตค.รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. เป็นที่ปรึกษา และประชุมหารือเพื่อพิจารณาเพิ่มหน่วยการใช้งาน โครงการการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศและเครื่องมือค้นหาวิดีโอเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมบุคลในการป้องกันและติดตามผู้ก่อการร้าย ของ มข. โดยมี ผศ. ชาติชาย ไวยสุระสิงค์ เป็นหัวหน้าโครงการ  ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4