ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ

วันที่ประกาศ

 

จัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการทำความสะอาดอาคาร สวพ.ทบ.

624,000.- 20 ก.ย. 62
 1

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

21,070.-  3 ม.ค. 62 
 2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10,635.-  3 ม.ค. 62 
 3 จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ นิสสัน เออแวน ฮง 8856 23,000.-  3 ม.ค. 62 
 4 จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ โตโยต้า ไฮเอช ทบ.19409 23,900.-  3 ม.ค. 62 
 5  จัดจ้างประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศกำลังพล 500.-  ม.ค. 62 
 6  จัดจ้างซักเครื่องนอนกำลังพลปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 6,480.-  22 ม.ค. 62 
 จัดจ้างสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 2,000.-  22 ม.ค. 62 
 จัดจ้างพิมพ์หนังสือผลงานวิจัย 42,000.-   28 ม.ค. 62
 จัดจ้างเลี้ยงอาหารว่างเครื่องดื่มสนับสนุนการประชุมฯ 4,800.-   11 ก.พ. 62
 10  จ้างเช่าสถานที่สัมมนาเหล่าทัพ 20,000.-  11 ก.พ. 62 
 11  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8,300.-  15 ก.พ. 62 
 12  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 20,200.-  15 ก.พ. 62 
 13  จัดซื้ออุปกรณ์พิพิธภัณฑ์ 8,706.-  15 ก.พ. 62 
14   จัดจ้างออกแบบระบบเว็บสิ่งประดิษฐ์ 98,500.-  15 ก.พ. 62 
15   จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ 4,250.-  15 ก.พ. 62 
16   จัดซื้ออุปกรณ์รถยนต์ 4,950.-  15 ก.พ. 62 
 17  จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำ 4,250.-  15 ก.พ. 62 
 18  จ้างจัดพิธีทางศาสนาวันสถาปนาหน่วย 8,000.-  18 ก.พ. 62
19   จัดจ้างหนังสือ/วารสาร 7,200.-  28 ธ.ค. 61 

20

จ้างทำความสะอาดอาคาร สวพ.ทบ.  รายละเอียด

      624,000.00

19 ก.ย. 61

21 จ้างทำความสะอาดอาคาร สวพ.ทบ.  รายละเอียด       624,000.00 29 พ.ย. 61
22 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้จัดการประชุมสัมมนาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด       12,509.00  6 ธ.ค. 61

23

จัดจ้างเพื่อเช่าสถานที่เพื่อจัดประชุมสัมมนาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนารายละเอียด       20,000.00  7 ธ.ค. 61

24

จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อนำมาบริหารงานบริหารหน่วยปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด        62,163.00 13 ธ.ค. 61

25

จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดวันกองทัพไทย รายละเอียด         1,500.00 28 ธ.ค. 61