ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

8 - 9 ส.ค. 61 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร หัวหน้าคณะกรรมการฯพร้อมคณะฯ เข้าร่วมศึกษา และประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อการดำรงสภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ ของปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มม.แบบ M101 A1(ปรับปรุง) ณ ศป.จว.ล.บ.

8 - 9 ส.ค. 61 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร หัวหน้าคณะกรรมการฯพร้อมคณะฯ เข้าร่วมศึกษา และประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อการดำรงสภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ ของปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มม.แบบ M101 A1(ปรับปรุง) ณ ศป.จว.ล.บ.