ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

26 เม.ย.61 เวลา 1330 พ.อ.ก้อง ไชยณรงค์ ผอ.กอง.สวพ.ทบ./กรรมการพิจารณาโครงการวิจัยภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพฯ

26 เม.ย.61 เวลา 1330 พ.อ.ก้อง ไชยณรงค์ ผอ.กอง.สวพ.ทบ./กรรมการพิจารณาโครงการวิจัยภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 และ พ.อ.พิทยา โกมลแมน นายทหารประสานโครงการ และ รศ.ดร.ประสงค์ ศรีเจริญชัย ผู้แทน สกอ. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนายุทธภัณฑ์ ชิ้นส่วนซ่อมเพื่อการดำรงสภาพของระบบปืนใหญ่ขนาด 105 มม. ของรถถังรุ่น M48A5 และรุ่น M60A1/A3 โดยมี ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ เป็นหัวหน้าโครงการ ณ กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี