ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

19-22 ก.พ.61 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานพิธีเปิดและปิด การสัมมนาหน่วยงานวิจัยเหล่าทัพประจำปีงบประมาณ 2561

19-22 ก.พ.61 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานพิธีเปิดและปิด การสัมมนาหน่วยงานวิจัยเหล่าทัพประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง "การบูรณาการการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาทางทหารภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงกลาโหม 2560-2579" ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม