ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

26-28 ธ.ค.60 เวลา 0830-1630 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบรูณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุม กวป.ทบ.

26-28 ธ.ค.60 เวลา 0830-1630   พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบรูณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุม กวป.ทบ. การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 75 โครงการ ณ อาคาร สวพ.ทบ ชั้น 4