ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

28-30 พ.ย.60 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบรูณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม เรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ในกรอบยุทธศาสตร์กองทัพบก ปี 60-79”

28-30 พ.ย.60 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบรูณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม เรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ในกรอบยุทธศาสตร์กองทัพบก ปี 60-79” โดยมี ผู้แทน กรม ฝยบ. กรม ฝสธ. กรมกิจการพิเศษ และหน่วยเหล่าในสายการวิจัยเข้าร่วมสัมมนา ซึ่งในการนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการ วช. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี อ.เมือง จ.นครปฐม