ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

14-15 พ.ย.60 พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ

รร.จปร. ได้จัดงาน "วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2560" เมื่อวันที่ 14-15 พ.ย.60 และในวันที่ 15 พ.ย. 60 พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานของที่ระลึกให้แก่ หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมจัดงานฯ และทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการ ในการนี้ พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบรูณ์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะร่วมรับเสด็จฯ โดย สวพ.ทบ. ส่งผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 4 ผลงาน และ 1 ศูนย์สาธิต ได้แก่ โครงการพัฒนากล้องกลางคืน ของ กช., โครงการวิจัยฐานข้อมูลภูมิประเทศเพื่อสถานการณ์ฝึกของ รพศ.5 ของ ม.ศิลปากร, โครงการ Multi-Winch กู้ซ่อม ของ ช.พัน8, โครงการระบบใบรับรองแพทย์เกณฑ์ทหารอิเล็กทรอนิกส์ ของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และ ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีพลังงานครบวงจรในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (อาคาร สวพ.ทบ.) เข้าร่วมจัดทรรศการฯ ณ รร.จปร. อ.เมือง จว.น.ย.