ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

27 พ.ค. 64 เวลา 1100 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. และ คุณ อารีย์ เกตุอินทร์ ประธาน สม.ทบ. สาขา สวพ.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สวพ.ทบ.

27 พ.ค. 64 เวลา 1100 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. และ คุณ อารีย์ เกตุอินทร์ ประธาน สม.ทบ. สาขา สวพ.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สวพ.ทบ. ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.