ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

9 ก.ย. 63 เวลา 1000 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

9 ก.ย. 63 เวลา 1000 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปลูกต้น ทองอุไร ณ บริเวณสันเขื่อนคูน้ำหน้ากรมดุริยางค์ทหารบกตลอดแนว