ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

17 มี.ค. 63 เวลา 0830 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพบกและการป้องกันประเทศ(กวป.ทบ.)

17 มี.ค. 63 เวลา 0830 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพบกและการป้องกันประเทศ(กวป.ทบ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.