ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

16 มี.ค. 63 เวลา 1400 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (กวป.ทบ.) วาระพิเศษ

16 มี.ค. 63 เวลา 1400 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (กวป.ทบ.) วาระพิเศษ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.