ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

16 มี.ค. 63 เวลา 1000 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมเตรียมการทดสอบและประเมินผลโครงการการประเมินสมรรถนะอุปกรณ์ต้นแบบของหุ่นยนต์อีโอดี และการสร้างหลักสูตรผู้บังคับหุ่นยนต์

16 มี.ค. 63 เวลา 1000 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมเตรียมการทดสอบและประเมินผลโครงการการประเมินสมรรถนะอุปกรณ์ต้นแบบของหุ่นยนต์อีโอดี และการสร้างหลักสูตรผู้บังคับหุ่นยนต์ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.