ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

13 มี.ค. 63 พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะกรรมการฯ ทดสอบและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

13 มี.ค. 63 พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะกรรมการฯ ทดสอบและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มม. แบบ แอล 70 : เพื่อทดสอบและประเมินผลระบบต่อเชื่อมและชุดขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์ขับป้อมปืนเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ ปตอ. ณ สนามยิงปืนใหญ่ ศป.จว.ล.บ.