ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

13 มี.ค. 63 เวลา 1000 - 1200 โครงการ Smart ARDO สวพ.ทบ. จัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "ทำอย่างไรถึงจะหุ่นดี สุขภาพดี"

13 มี.ค. 63 เวลา 1000 - 1200 โครงการ Smart ARDO สวพ.ทบ. จัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "ทำอย่างไรถึงจะหุ่นดี สุขภาพดี" โดย พ.อ.หญิง ผศ. ภมร จินดามณี ผศ.สกศ.รร.จปร. เป็นวิทยากร ณ ห้องภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 อาคาร สวพ.ทบ.