ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

4 ก.พ. 63 เวลา 1030 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

4 ก.พ. 63 เวลา 1030 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน โครงการเครื่องมือเฝ้าตรวจแนวชายแดนด้วยระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย และ โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของประสิทธิภาพของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กและกราฟีนออกไซด์ภายใต้แรงระเบิด ณ ห้องประชุม 307 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิริธร ไทย-เยอรมัน มจพ.