ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

21 ต.ค. 62 เวลา 1330 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นต่อการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศและเครื่องมือค้นหาวิดีโอเพื่อวิเคราะห์บุคคลในการป้องกันอาชญากรรม

21 ต.ค. 62 เวลา 1330 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นต่อการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศและเครื่องมือค้นหาวิดีโอเพื่อวิเคราะห์บุคคลในการป้องกันอาชญากรรม ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.