ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

16-17 ก.ย. 62 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะฯ สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลงานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

16-17 ก.ย. 62 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะฯ สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลงานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพบกและการป้องกันประเทศ จำนวน 3
โครงการได้แก่ 1. โครงการบูรราการระบบภูมิสารสนเทศและเครื่องมือค้นหาเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคลในการป้องกันและติดตามผู้ก่อการร้าย 2. โครงการแผ่นคอมพอสิตปะซ่อมชนิดใหม่โดยการเชื่อมด้วยตนเองสำหรับพื้นผิวที่มีรอยแตกของยานพาหนะทางการทหาร 3. โครงการการสร้างภาพย้อนรอยสถานการณ์ความมั่นคงของเส้นทางในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย ณ ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จว.ข.ก.