ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

13 ก.ย. 62 เวลา 1100 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) /หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตสนามจันทร์ หน่วยงานนอก ทบ. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเข

13 ก.ย. 62 เวลา 1100 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) /หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตสนามจันทร์ หน่วยงานนอก ทบ. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตสนามจันทร์ จว.น.ฐ.